Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

loading...

Regulaminy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH I TANECZNO-RUCHOWYCH

Regulamin uczestnictwa w zajęciach artystycznych i taneczno-ruchowych
organizowanych przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański

obowiązujący od 5 września 2023 r.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowania warsztatów / zajęć edukacji artystycznej i zajęć teneczno-ruchowych w siedzibie Ośrodka oraz związane z tym prawa i obowiązki Uczestników oraz Pracowników i Instruktorów.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Organizator – Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna gminy Pruszcz Gdański, zwany dalej również Ośrodkiem,
b) Dyrektor – Dyrektor Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna gminy Pruszcz Gdański
c) Uczestnik – wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnioną i podpisaną Kartę Uczestnika zajęć oraz wniosą opłatę za zajęcia,
d) Pracownik – pracownik Ośrodka,
e) Instruktor – osoba prowadząca w Ośrodku warsztaty/zajęcia edukacji artystycznej/zajęcia ruchowe,
f) BOK – Biuro Obsługi Klienta Ośrodka,
g) Warsztaty / zajęcia – warsztaty/zajęcia edukacji artystycznej oraz zajęcia ruchowe organizowane przez Ośrodek,
h) Utwór – szczególności prace plastyczne realizowane podczas zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku oraz pod kierunkiem Instruktorów,
i) GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gminy Pruszcz Gdański.

II. Organizacja zajęć

1. Zapisy na zajęcia prowadzi BOK w porozumieniu i w kontakcie z Instruktorami.
2. Warunkiem udziału w zajęciach jest w szczególności wypełnienie karty uczestnika zajęć oraz wniesienie opłaty za zajęcia. Karta Uczestnika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ponadto, każdy Uczestnik otrzymuje:
a. Regulamin
b. klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu)
c. zgoda na przetwarzanie wizerunku (załącznik nr 3 do Regulaminu)
3. Przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowo należy okazać Instruktorowi karnet lub dowód przelewu / rachunek/ paragon upoważniający do udziału w zajęciach.
4. Zajęcia odbywają się w ustalonym przez Organizatora miejscu i w ustalonych godzinach.
5. Program zajęć, czas trwania ustalany jest z Organizatorem na podstawie grafiku przygotowanego przez Instruktora prowadzącego dane zajęcia, zatwierdzonego przez Dyrektora.
6. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez Instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku Uczestników i poziomu zaawansowania.
7. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O liczbie miejsc decyduje Dyrektor w porozumieniu z Instruktorem. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta. Osoby, które zapisały się po zamknięciu listy zostaną wpisane na listę rezerwową i zostaną w pierwszej kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach.
8. W przypadku zbyt niskiej frekwencji Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z kontynuowania zajęć danej formy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje rodziców / opiekunów / Uczestników zajęć (mailowo, telefonicznie lub osobiście), z wyjątkiem wypadków losowych.
10. Odwołanie lub przeniesienie zajęć przez Ośrodek / Instruktora i ich odpracowanie może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców / opiekunów / Uczestników (mailowo, telefonicznie, osobiście). Odpracowanie zajęć w związku z nieobecnością Uczestnika na zajęciach grupowych za zgodą Instruktora jest możliwe w trakcie zajęć innej grupy warsztatowej, jeśli warunki organizacyjne na to pozwalają i u tego samego Instruktora.
11. W przypadku form zajęć wymagających skorzystania z szatni, rodzice / opiekunowie / Uczestnicy zobowiązani są do uwzględnienia tego faktu organizacyjnie.
12. Wszystkich Uczestników warsztatów obowiązują przepisy wewnętrzne danej sekcji.
13. Wszystkich Uczestników warsztatów obowiązuje zmiana obuwia.
14. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych Instruktora (np. dotyczących stroju itp.).
15. Instruktor ma prawo usunąć z zajęć Uczestnika, którego zachowanie jest naganne, odbiega od ogólnie przyjętych norm, utrudnia prowadzenie zajęć lub rażąco narusza Regulamin zajęć. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nie przestrzegający Regulaminu) Uczestnicy zostaną skreśleni z listy Uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu niepełnoletniego Uczestnika powiadomieni zostaną rodzice / opiekunowie.
16. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Ośrodek (na przykład prezentacje i występy poza budynkiem Ośrodka) podlegają uzgodnieniom z Instruktorem prowadzącym oraz Dyrektorem Ośrodka.
17. Z przyczyn losowych za zgodą Dyrektora Ośrodka Uczestnik może zawiesić swój udział w zajęciach. Pisemny wniosek o zwieszenie zajęć, wraz z uzasadnieniem, należy skierować do Dyrektora Ośrodka za pośrednictwem sekretariatu, BOK Ośrodka lub drogą mailową na adres: oksibp@pruszczgdanski.pl Zawieszenie zajęć jest możliwe na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Zawieszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z zawieszeniem płatności i jednoczesną rezerwacją miejsca.
18. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rodzic / opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.
19. Zawieszenie zajęć lub rezygnacja następuje ze skutkiem na koniec miesiąca tj. np. wniosek o rezygnację / zwieszenie zajęć wpływa do Ośrodka 15 marca, to skutkuje pełną odpłatnością za zajęcia za miesiąc marzec i nieuczestniczeniem w nich od 1 kwietnia.

III. Opłaty

1. Dyrektor w drodze zarządzenia ustala wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek.
2. Opłatę za zajęcia uiszcza się z góry tj. do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc następny. Nie opłacenie zajęć w terminie może skutkować skreśleniem z listy Uczestników zajęć. Instruktor ma prawo nie wpuścić na zajęcia oraz skreślić z listy Uczestnika, który mimo upomnienia zalega z opłatą za bieżący miesiąc zajęć. Bezzwłoczne kontynuowanie zajęć jest możliwe tylko po uregulowaniu płatności gotówką lub kartą w BOK i okazaniu paragonu Instruktorowi. W ww. przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć Uczestnika.
3. Opłatę pobiera pracownik BOK, który jest zobowiązany do sprawdzania uiszczonych przez Uczestników opłat i bieżącego pilnowania terminowości wpłat.
4. Płatność za uczestnictwo w zajęciach (według aktualnego cennika) jest możliwa w czasie otwarcia Biura Obsługi Klienta lub przelewem (nr konta: 74 8335 0003 0116 1249 2000 0002 - Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim, wpisując tytułem: imię i nazwisko, rodzaj zajęć). Zakupu karnetów można dokonać tylko w BOK.
5. Zmniejszenie lub zwolnienie z opłat z powodu trudnej sytuacji materialnej lub z innych przyczyn może nastąpić na pisemny wniosek Uczestnika zajęć (w przypadku Uczestnika niepełnoletniego na wniosek rodzica / opiekuna) lub pracownika / Instruktora Ośrodka – tylko za zgodą Dyrektora. Decyzję o zmniejszeniu lub zwolnieniu z opłat podejmuje Dyrektor Ośrodka po konsultacji z sołtysem miejscowości gminy Pruszcz Gdański, w której zameldowany jest Uczestnik zajęć, określonej we wniosku, nauczycielem wychowawcą, pracownikiem GOPS lub z Instruktorem zajęć. Zmniejszenie lub zwolnienie z opłat może dotyczyć tylko mieszkańców gminy wiejskiej Pruszcz Gdański.
6. W imieniu Uczestników małoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy organizacyjne załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni.

IV. Bezpieczeństwo

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w na terenie Ośrodka.
2. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zapisane jako Uczestnicy, o obecności rodzica / opiekuna dziecka podczas zajęć decydują Instruktorzy prowadzący.
3. Każdy Uczestnik oraz jego rodzic / opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez Instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach Uczestnika zajęć.
4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody Instruktora prowadzącego, w przeciwnym wypadku Instruktor prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika zajęć.
5. Podczas zajęć Uczestnik znajduje się pod opieką Instruktora. Rodzic / opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach sprzed sali, w której prowadzone są zajęcia lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie do domu.
6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody Instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek Ośrodka, a także prac powstałych w wyniku przeprowadzonych warsztatów.
7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
8. Ośrodek nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach lub szatni ogólnej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach. Do przechowywania cennych przedmiotów służą szafki zamykane na klucze udostępniane przez BOK Ośrodka.
9. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia Uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka.

V. Prawa autorskie

1. Uczestnik zajęć, będący jednocześnie twórcą utworów realizowanych podczas zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku oraz pod kierunkiem Instruktorów przenosi nieodpłatnie tj. bez konieczności wypłaty honorarium autorskiego, na Ośrodek całość autorskich praw majątkowych i osobistych do utworów bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w danej chwili polach eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworów w nieograniczonej ilości,
w szczególności w celach promocyjnych i edukacyjnych; utrwalenia i zwielokrotnienia utworów dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworów – wprowadzenie do obrotu utrwalonego utworu, jego użyczenie oraz najem utrwalonego egzemplarza utworu,
c) wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, m.in. CD, DVD, Blue-ray,
a także publikacji wydawniczych (w tym również plakatów, ulotek reklamowych, folderów, biuletynach) realizowanych na podstawie utworów lub z ich wykorzystaniem,
d) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów utworów do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
e) przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków
i technik,
f) publiczne udostępnianie zapisu utworów, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne,
w szczególności:
• w trakcie prezentacji, konferencji, targów, wystaw oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych,
• wykorzystanie utworów w materiałach promocyjnych i publikacjach Ośrodka Kultury, Sztuki
i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański oraz na stronach Gminy Pruszcz Gdański i na stronach internetowych jednostek podległych oraz ich fanpage’ach,
• wykorzystanie materiałów w celach edukacyjnych i promocyjnych regionu.
2. Uczestnik zajęć upoważnia Ośrodek do rozporządzania oraz korzystania
z utworów stanowiących opracowanie utworu, w zakresie wskazanym w pkt. a-f. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

VI. Postanowienia końcowe

1. Przed rozpoczęciem zajęć / warsztatów, Uczestnik lub jego prawny opiekun zapoznaje z treścią niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.