baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

loading...

Regulaminy

REGULAMIN ZAJĘĆ FITNESS

 

1. Z zajęć fitness realizowanych w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański (w skrócie: OKSiBP lub „Ośrodku”) mogą korzystać osoby, które mają ważny karnet wstępu lub wykupiły jednorazowe wejście na zajęcia. Wysokość opłat za zajęcia zostanie ustalona odrębnym zarządzeniem.

2. Płatność za karnety odbywa się w Biurze Obsługi Klientów, zwanym dalej „BOK”, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00 lub w formie przelewu na konto Ośrodka (tytułem: „ZAJĘCIA FITNESS”, w treści przelewu należy podać również imię i nazwisko, rodzaj zajęć, liczbę wejść/ rodzaj karnetu), według aktualnego cennika. Po zaksięgowaniu płatności następuje wydanie karnetu za okazaniem potwierdzenia przelewu.

3. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez inne osoby. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony, Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania karnetu. Karnet można wykupić w dowolnym dniu miesiąca i jest ważny przez miesiąc od daty zakupu. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin.

4. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny rodzaj karnetu.

5. W przypadku świąt, dni wolnych od zajęć, termin ważności karnetów nie zostaje przedłużony, ponieważ istnieje możliwość wykorzystania wszystkich opłaconych wejść w innych terminach.

6. OKSiBP nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia/karnety. Nie ma możliwości odrabiania zajęć po terminie ważności karnetu. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.

7. Po wejściu na salę ćwiczeń obowiązkowo należy okazać instruktorowi karnet upoważniający do uczestnictwa w zajęciach.

8. Brak zapłaty za karnet na pierwszych zajęciach jest równoznaczny z korzystaniem z jednorazowego wejścia i koniecznością uiszczenia opłaty.

9. Prawo do korzystania z zajęć fitness mają osoby, które wykupiły karnet wstępu lub wejście jednorazowe, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć Instruktorowi zaświadczenie lekarskie przed zajęciami.

10. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami.

11. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

13. Ze względów higienicznych niedopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów sportowych na czas dłuższy niż ćwiczenia.

14. OKSiBP nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

15. W sali ćwiczeń bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe z czystą, jasną podeszwą, inne od tego, w którym przyszło się do OKSiBP, oraz odzież sportowa. Przez odzież sportową należy rozumieć bluzę lub koszulkę sportową i spodnie.

16. Zajęcia fitness trwają ok. 50 min. Rodzaje i rozkład zajęć podany jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Ośrodka.

17. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni lub w miejscu prowadzenia zajęć, Ośrodek ani instruktor nie odpowiadają.

18. Ośrodek zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć fitness, jeśli na zajęcia przyjdzie mniej niż 3 osoby.

19. Osoby korzystające z zajęć bez własnej maty zobowiązane są do przynoszenia ze sobą własnego ręcznika (w celu położenia go na macie udostępnionej przez OKSiBP).

20. Na teren OKSiBP dozwolone jest wnoszenie napojów tylko i wyłącznie w zamykanych, plastikowych butelkach oraz pojemnikach.

21. OKSIBP nie odpowiada za brak miejsca w sali ćwiczeń spowodowany zbyt dużą liczbą chętnych do uczestniczenia w danych zajęciach.

22. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora.

23. Osoba wykupująca karnet na zajęcia fitness w OKSiBP akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

24. Osobie, która nie zastosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, może zostać unieważniony karnet.

25. Wpłaty oraz obecność uczestników zaznaczane są na karnetach.

26. Wykorzystane karnety oddawane są instruktorowi.

27. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, planu zajęć fitness oraz instruktora.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo.

2. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański – p. Adrianą Głuchowską jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: adriana@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcy danych
W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Cel i okres przetwarzania
Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański może przetwarzać dane osobowe Klientów, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:
1) dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
3) prawo do usunięcia danych,
4) prawo ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
8) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Profilowanie
Ponadto informujemy, że w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PODCZAS PANDEMII

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH I RUCHOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI - obowiązujący od 20.09.2021 do odwołania

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowania warsztatów/zajęć edukacji artystycznej i zajęć ruchowych (fitness) w siedzibie Ośrodka oraz związane z tym prawa i obowiązki Uczestników oraz Pracowników i Instruktorów w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Organizator zajęć - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, zwany dalej również Ośrodkiem,
b) Uczestnik - wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnioną i podpisaną Kartę uczestnika zajęć oraz wniosą opłatę za zajęcia,
c) Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Ośrodka,
d) Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą warsztaty/zajęcia edukacji artystycznej/zajęcia ruchowe (fitness),
e) Warsztatach/zajęciach – należy przez to rozumieć warsztaty/zajęcia edukacji artystycznej oraz zajęcia ruchowe (fitness)
f) Utwór – szczególności prace plastyczne realizowane podczas zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku oraz pod kierunkiem Instruktorów.
g) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Zapisy na zajęcia prowadzi BOK w porozumieniu i w kontakcie z Instruktorami.
2. Warunkiem udziału w zajęciach jest w szczególności wypełnienie karty uczestnika zajęć oraz wniesienie opłaty za zajęcia. Karta uczestnika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowo należy okazać instruktorowi karnet lub dowód przelewu upoważniający do udziału w zajęciach.
4. Zajęcia odbywają się w ustalonym przez organizatora miejscu i w ustalonych godzinach.
5. Program zajęć, czas trwania ustalany jest z organizatorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia, zatwierdzonego przez Dyrektora.
6. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
7. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. O ilości miejsc decyduje Dyrektor w porozumieniu z instruktorem. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta. Osoby, które zapisały się po zamknięciu listy zostaną wpisane na listę rezerwową i zostaną w pierwszej kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach.
8. W przypadku zbyt niskiej frekwencji uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z kontynuowania zajęć danej formy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć (mailowo, telefonicznie, osobiście), z wyjątkiem wypadków losowych.
10. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć (mailowo, telefonicznie, osobiście).
11. W przypadku form zajęć wymagających skorzystania z szatni, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uwzględnienia tego faktu organizacyjnie.
12. Wszystkich uczestników kół i sekcji zainteresowań obowiązują przepisy wewnętrzne danej sekcji.
13. Wszystkich uczestników kół i sekcji zainteresowań obowiązuje zmiana obuwia.
14. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju itp.).
15. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nie przestrzegający regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestnika powiadomieni zostaną rodzice/ opiekunowie.
16. Osoba podpisująca kartę uczestnictwa w zajęciach plastycznych, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
17. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Ośrodek (na przykład prezentacje i występy poza budynkiem Ośrodka) podlegają uzgodnieniom z instruktorem prowadzącym oraz Dyrektorem Ośrodka.
18. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rodzic/ opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.
19. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych.

II. OPŁATY
1. Dyrektor w drodze zarządzenia ustala wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek.
2. Opłatę pobiera pracownik Biura Obsługi Klienta Ośrodka, który jest zobowiązany do sprawdzania uiszczonych przez uczestników opłat i bieżącego pilnowania terminowości wpłat.
3. Płatność za karnety oraz uczestnictwo w zajęciach (według aktualnego cennika) jest możliwa w czasie otwarcia Biura Obsługi Klienta, zwanym dalej „BOK”, lub przelewem (nr konta: 74 8335 0003 0116 1249 2000 0002 - Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim).
4. Zmniejszenie lub zwolnienie z opłat z powodu trudnej sytuacji materialnej lub z innych przyczyn może nastąpić na pisemny wniosek uczestnika zajęć (w przypadku uczestnika niepełnoletniego na wniosek rodzica/ opiekuna) lub pracownika/ instruktora Ośrodka – tylko za zgodą Dyrektora.
5. Decyzję o zmniejszeniu lub zwolnieniu z opłat podejmuje Dyrektor Ośrodka po konsultacji z sołtysem miejscowości gminy Pruszcz Gdański, w której zameldowany jest uczestnik zajęć określony we wniosku lub z instruktorem zajęć.
6. W imieniu uczestników małoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy organizacyjne załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni.

III. BEZPIECZEŃSTWO
1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów bhp i p-poż. obowiązujących w na terenie Ośrodka.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy, o obecności rodzica/opiekuna dziecka podczas zajęć decydują instruktorzy prowadzący.
3. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć.
4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego, w przeciwnym wypadku instruktor prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika zajęć.
5. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/ opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu.
6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek Ośrodka.
7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
8. Ośrodek nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach lub szatni ogólnej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
9. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka.

IV. REŻIM SANITARNO-EPIDEMICZNY
1. W budynku OKSiBP, pod warunkiem przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad dot. utrzymywania odstępów przestrzennych, a także innych obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarno-epidemicznych (takich jak noszenie maseczek lub przyłbic ochronnych oraz dezynfekcja rąk przy wejściu), mogą przebywać:
a) uczestnicy warsztatów/zajęć,
b) pracownicy oraz współpracownicy/ instruktorzy prowadzący zajęcia,
c) kurierzy, dostawcy, doręczyciele pocztowi, serwisanci sprzętów i urządzeń oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instytucji i realizacji bieżących zadań,
d) rodzice niepełnoletnich uczestników zajęć - jeśli pozwala na to pkt. IV.4
2. Przed wejściem do budynku OKSiBP będzie mierzona temperatura ciała.
3. W czasie regulowania opłat/zakupu karnetów na zajęcia ruchowe przed ladą w Biurze Obsługi Klienta może stać tylko jedna osoba. Zaleca się, aby kolejne osoby ustawiały się w kolejce (z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarno-epidemicznych) przed wejściem do budynku.
4. W pomieszczeniach OKSiBP, może przebywać określona liczba osób wg aktualnie obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarno-epidemicznych.
5. Harmonogram warsztatów wraz z czasem trwania poszczególnych zajęć zostanie ustalony odrębnym pismem. Harmonogram zostanie ustalony w oparciu o możliwości przeprowadzenia dezynfekcji i przewietrzenia sal.
6. Zajęcia ruchowe/fitness co do zasady odbywają się w warunkach plenerowych (na zewnątrz budynku) w razie korzystnych warunków atmosferycznych. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia ruchowe/ fitness odbywają się w obiekcie – ilość miejsc ograniczona i dostosowana do obowiązujących przepisów ustawy
a. Zajęcia ruchowe/ fitness - odbywają się z użyciem własnych sprzętów sportowych (maty, ręczniki etc.)
b. Zajęcia baletu - odbywają się z aranżacją wyłączającą kontakty fizyczne między uczestnikami.
7. Zajęcia edukacji artystycznej o charakterze plastycznym odbywają się w obiekcie:
a. Zajęcia plastyczne - odbywają się z uwzględnieniem zachowania dystansu społecznego tj. podziału na strefy i indywidualnego „pakietu dydaktycznego”.
b. Zajęcia ceramiki – jw. oraz udostępnia się osobne wejście do pracowni, uczestnicy zajęć ceramiki zobowiązani są do poruszania się w po Ośrodku w obrębie pracowni.
8. Zajęcia edukacji artystycznej o charakterze umuzykalniającym odbywające się w trybie zajęć indywidualnych: 1 instruktor i 1 uczestnik zajęć, mogą odbywać się w trybie zdalnym on-line
9. Personalny skład osobowy uczestników zajęć musi być stały, nie ma możliwości przemieszczania się między grupami.
10. W budynku zostaje wyznaczone pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych tzw. izolatorium.
11. Uczestników zajęć obowiązują zalecenia dot. przestrzegania dystansu przestrzennego (zachowania minimum 2-metrowych odstępów.
12. Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na zajęcia punktualnie, na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć realizowanych w budynku i na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć fitness. Niedopuszczalne jest wcześniejsze gromadzenie się uczestników zajęć i ich opiekunów wewnątrz budynku. Rodzice mogą czekać na dzieci przed wejściem do budynku instytucji, z zachowaniem zasad dystansu przestrzennego.
13. Szatnie w Ośrodku mogą zostać wyłączone z użytkowania. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani stosowną informacją w bieżącej komunikacji z pracownikiem ośrodka.
14. Z pomieszczeń sanitarnych/toalet mogą korzystać tylko uczestnicy warsztatów edukacji artystycznej i zajęć ruchowych.
15. Z pomieszczeń sanitarnych/toalet w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba.
16. OKSiBP nie udostępnia uczestnikom zajęć fitness sprzętu sportowego.
17. Integralną część regulaminu stanowi Kodeks dobrych praktyk, stanowiący załącznik nr 2, określający szczegółowe zasady bezpieczeństwa związane z reżimem sanitarno-epidemicznym
18. W związku ze zmianą obowiązujących przepisów sanitarno-epidemicznych powyższe zapisy działu IV. oraz załącznik nr 2 Regulaminu mogą być zmieniane, uzupełniane lub zawieszone w drodze komunikatów Dyrektora poprzez wywieszenie stosowanych informacji na tablica ogłoszeń, stroni internetowej, informację ustną lub telefoniczną.

V. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik zajęć, będący jednocześnie twórcą utworów realizowanych podczas zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku oraz pod kierunkiem Instruktorów przenosi nieodpłatnie tj. bez konieczności wypłaty honorarium autorskiego, na Ośrodek całość autorskich praw majątkowych i osobistych do utworów bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w danej chwili polach eksploatacji, a w szczególności:
a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworów w nieograniczonej ilości,
w szczególności w celach promocyjnych i edukacyjnych; utrwalenia i zwielokrotnienia utworów dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworów – wprowadzenie do obrotu utrwalonego utworu, jego użyczenie oraz najem utrwalonego egzemplarza utworu,
c. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, m.in. CD, DVD, Blue-ray,
a także publikacji wydawniczych (w tym również plakatów, ulotek reklamowych, folderach, biuletynach) realizowanych na podstawie utworów lub z ich wykorzystaniem,
d. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów utworów do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
e. przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków
i technik,
f. publiczne udostępnianie zapisu utworów, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne,
w szczególności:
• w trakcie prezentacji, konferencji, targów, wystaw oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych,
• wykorzystanie utworów w materiałach promocyjnych i publikacjach Ośrodka Kultury, Sztuki
i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański oraz na stronach Gminy Pruszcz Gdański i na stronach internetowych jednostek podległych oraz ich fanpage’ach,
• wykorzystanie materiałów w celach edukacyjnych i promocyjnych regionu.
2. Uczestnik zajęć upoważnia Ośrodek do rozporządzania oraz korzystania
z utworów stanowiących opracowanie utworu, w zakresie wskazanym w pkt. a-f. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przed przebywaniem w Ośrodku, Uczestnik zapoznaje z treścią niniejszego Regulaminu oraz z Kodeksem Dobrych Praktyk, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Do pobrania:

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK PODCZAS PANDEMII OBOWIĄZUJĄCY W OŚRODKU KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Zasady zapobiegawcze

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.
• Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
• Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa.
• Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. poprzez dotykanie twarzy lub pocieranie oczu. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotykając oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, można spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.
W takim przypadku należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic). Należy unikać korzystania z transportu publicznego.
6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – w takim przypadku istnieje niewielkie ryzyko, że przyczyną objawów jest zakażenie koronawirusem.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
8. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
9. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie się odżywiać.
Aktualne informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać, dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Prawa i obowiązki Uczestnika
Uczestnikom zaleca się:
a. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1-1,5 metra - zalecane 2 metry).
b. Regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
c. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas warsztatów/zajęć NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.
d. Stosować własne środki ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczki lub przyłbice. Ośrodek nie prowadzi sprzedaży ww. środków.
Prawa i obowiązki Pracowników i Instruktorów Ośrodka
Pracownicy i Instruktorzy Ośrodka powinni dołożyć wszelkich starań, aby miejsca odbywania się warsztatów/zajęć były czyste i higieniczne:
a. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem,
b. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem,
c. Zaleca się, aby sale dydaktyczne były przygotowane w taki sposób, aby uczestnik zajęć miał przygotowany tzw. „pakiet dydaktyczny” i swoją strefę pracy, w taki sposób aby, więcej niż jedna osoba nie korzystała z jednego narzędzia pracy np. pędzel, ołówek, sztaluga,
d. Z pomieszczeń należy usunąć wszelkie przedmioty, które nie mogę zostać zdezynfekowane, a które mogą absorbować potencjalne cząsteczki koronawirusa, typu np. zasłony, dywany, obrusy, meble tapicerowane nie nadające się do bieżącego odkażania. W pomieszczeniach, których nie można zastosować zaleceń reżimu sanitarnego, zajęcia nie będą realizowane.

Prawa i obowiązki Ośrodka
Ośrodek powinien:
a. Upewnić się, że Pracownicy i Uczestnicy mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
b. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
c. Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć/dezynfekować ręce.
d. Osoby, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Uczestnikom zajęć, Pracownikom oraz Instruktorom zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus, a także przestrzeganie obowiązujących zaleceń. W związku ze zmianą obowiązujących przepisów sanitarno-epidemicznych powyższe wytyczne mogą być zmieniane, uzupełniane lub zawieszone w drodze komunikatów Dyrektora poprzez wywieszenie stosowanych informacji na tablica ogłoszeń, stroni internetowej, informację ustną lub telefoniczną.

Kryteria kwalifikacji osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 lub osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, do dalszego postępowania:
1. Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne.
1) Kryteria kliniczne:
a) Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
i. gorączka,
ii. kaszel,
iii. duszność.
2) Kryteria epidemiczne:
a) Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
i. podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania koronawirusa SARS-CoV-2;
ii. miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
iii. pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

2. Osoba spełniająca kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne powinna:
1) bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
2) zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.