Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

OKSiBP został beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Strategicznym celem programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne – projektowane i realizowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią, bliską współpracę z przedstawicielami lokalnej społeczności. Główny nacisk w programie położony jest na nawiązywanie przez ośrodek kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej.

Celem działań podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. Szczególnym wyzwaniem jest rozbudzenie chęci współdziałania jak najszerszego grona mieszkańców gminy na rzecz realizacji inicjatyw międzypokoleniowych.

W tym celu OKSiBP przeprowadziło analizę możliwości kulturotwórczych mieszkańców gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. W kilku miejscowościach na terenie gminy Pruszcz Gdański odbyły się robocze spotkania dorosłych, aktywnych inicjatorów działań lokalnych, młodzieży oraz seniorów. 18 marca 2017 r. w Mediatece w Straszynie i świetlicy w Wiślince, a 20 marca 2017 r. w OKSiBP w Cieplewie spotkali się zainteresowani mieszkańcy; przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych, sołtysi i członkowie rad sołeckich. Rozmawiano m.in. o tym, jak samodzielnie inicjować działania kulturalne i kreować własne otoczenie. Chętni mogli też uczestniczyć w warsztatach twórczych.

Podsumowanie tych działań zostało zawarte w dokumencie Diagnoza możliwości kulturotwórczych Gminy Pruszcz Gdański, który został zaprezentowany na spotkaniu podsumowującym, 26 kwietnia 2017 r. w OKSiBP. Zaś na zakończenie pierwszego etapu projektu mieszkańcy gminy wiejskiej Pruszcz Gdański w ramach Konkursu Inicjatyw Lokalnych w Gminie Pruszcz Gdański mogli składać własne propozycje inicjatyw kulturalnych. Spośród 11 wniosków zgłoszonych przez stowarzyszenia i grupy nieformalne, jury wyłoniło pięciu laureatów:
• „Kulturalna Radunia – od tradycji do cyfryzacji” (101 pkt)
• „Ogniwa Roszkowa” (9 pkt)
• „Zapis socjologiczno-historyczny mieszkańców gminy Pruszcz Gdański w xxi wieku” (82 pkt)
• „Z dołu do góry i tak w kółko, bo łączymy się w gminie kulturalnie, czyli Desant na kulturę” (82 pkt)
• „Kultura pod żurawiem” (81 pkt)

Wybrane projekty (wartość dofinansowania łącznie 22 tys. zł) zakładają m.in.:
- realizację warsztatów z tradycyjnych dziedzin sztuki: malowanie na szkle, tworzenie kwiatów z bibuły, warsztaty decoupage'u, warsztaty teatralne, zajęcia komputerowe dla seniorów; zapoznanie mieszkańców z lokalną historią i dawnymi obyczajami; wielkoformatowej wystawy starych fotografii; realizację filmu dokumentalnego w ośmiu trzyminutowych odcinkach zwieńczoną premierowym pokazem w sali kinowej OKSiPB; przeprowadzenie krótkich szkoleń wodniackich oraz gier i zabaw marynistycznych, zorganizowanie spływu „Szlakiem wodnym Raduni” oraz gawęd żeglarskich i pikniku rodzinnego.

W skład komisji konkursowej, która wyłoniła zwycięskie wnioski, weszły: Romana Kowalewicz (przewodnicząca), Katarzyna Bednarek i Dorota Nawój.

DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI KULTUROTWÓRCZYCH GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

01ILCIEPLEWO
02ILCIEPLEWO
03ILCIEPLEWO
04ILCIEPLEWO
05ILSTRASZYN
06ILSTRASZYN
07ILSTRASZYN
08ILSTRASZYN
09ILSTRASZYN
10ILSTRASZYN
11ILWISLINKA
12ILWISLINKA
13ILWISLINKA
14ILWISLINKA
15ILDIAGNOZA

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.

INICJATYWY LOKALNE a

INICJATYWY LOKALNE podb