Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
2. Regulamin wydany jest przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański, ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo, NIP: 593-17-08-146 - organizatora wydarzenia pod nazwą: „Zdjęcie z Mikołajem 2022", które odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2022 r. na terenie Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie, ul. Długa 20a (dalej zwanego: „Imprezą” lub „Wydarzeniem”).
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa osób biorących udział w Imprezie, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy.

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Fotobudka (wyznaczona przez organizatora sceneria, na tle której będzie wykonywane zdjęcie z Mikołajem) będzie dostępna w OKSiBP w Cieplewie w dniach 5-6 grudnia 2022 w godzinach 12:00-20:00.
2. Z fotobudki mogą skorzystać tylko dzieci po wcześniejszym zapisaniu w Biurze Obsługi Klienta OKSiBP osobiście lub telefonicznie pod nr. 728 415 566. Zapisy do fotobudki są obowiązkowe. W celu usprawniania pracy oraz identyfikacji zdjęć przy ich odbiorze, przy zapisach należy podać imię i nazwisko.
3. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest stawić się w OKSiBP minimum 10 minut przed wyznaczonym czasem.
4. Fotografie z Mikołajem będą wykonywane przez wyznaczonych pracowników Ośrodka, grupowo dla jednej rodziny.
5. Fotografie będą bezpłatnie wykonywane i wydawane w jednym egzemplarzu.
6. Po wywołaniu i wydrukowaniu zdjęć gotowe fotografie będą do odbioru w OKSiBP w okresie przedświątecznym. Dokładny termin zostanie podany w bieżących komunikatach na stronie i profilu Facebook OKSiBP.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników Ośrodka.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
9. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych przyczyn.
10. Organizator utrwala i rozpowszechnia przebieg Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy Imprezy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w powyższym celu. Uczestnik Imprezy, wchodząc na teren imprezy oświadcza, iż jest świadomy nagrywania wydarzenia w celu relacjonowania jego przebiegu poprzez rozpowszechnienie nagrania w mediach społecznościowych OKSiBP. Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż: administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo (dalej: Ośrodek), który reprezentuje Dyrektor Ośrodka. W celu zapoznania się z pełną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych należy udać się na stronę https://kulturatutaj.pl/klauzula-rodo

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
2. Status patrona, partnera i sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków przez Organizatora jest niemożliwe. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne (np. opady, wichury, upały), awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, cieplną oraz światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków oraz wszelkie nadzwyczajne zjawiska (zmiany) natury społecznej, gospodarczej, politycznej czy prawnej.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na fanpage’u Facebook OKSiBP, stronie internetowej Organizatora www.kulturatutaj.pl
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2022 r.